Predlogi in smernice za enakost spolov v kulturi Mesta žensk

Monday, March 8th, 2021 | Novice

Sodelovala sem pri pripravi strateškega dokumenta, ki določa merila in predlaga ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov v kulturi in kreativnem sektorju na državni in občinski ravni.

Dokument je pripravila delovna skupina društva Mesta žensk v sestavi: Vesna Bukovec, Ana Čigon, Tea Hvala, Urška Jež, Nika Kovač in Teja Reba.

Smernice se opirajo na izsledke mednarodne konference in spletne delavnice Enakost spolov v kulturi, ki sta potekali 25. septembra 2020 v Ljubljani na 26. Mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti Mesto žensk. Slonijo tudi na poročilu Gender Equality: Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors (Enakost spolov: Spolna uravnoteženost v kulturnem in kreativnem sektorju, 2019), oblikovanem v projektu Voices of Culture (Glasovi kulture), ki si prizadeva za strukturirani dialog med Evropsko komisijo in kulturnim sektorjem.

Dokument Mesta žensk je namenjen državnim institucijam, lokalnim samoupravam, javnim zavodom, nevladnim organizacijam ter delavkam in delavcem v kulturi, saj določa merila in predlaga ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov v kulturnem in kreativnem sektorju na vseh naštetih ravneh. Smernice obravnavajo tudi področje kulturnoumetnostne vzgoje kot presečišča med kulturo ter vzgojo in izobraževanjem.

Smernice za enakosti spolov v kulturi vsebujejo tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe za preprečevanje neenakosti in doseganje enakosti spolov v kulturnem in kreativnem sektorju. Predlagajo, naj spolna uravnoteženost postane obvezni kriterij pri upravljanju in razdeljevanju javnih sredstev ter njihovi porabi. Dokument tako financerje kot financirane nagovarja, naj oblikujejo pregledne kriterije in izvajajo jasne strategije za doseganje spolne enakosti na kadrovski in programski ravni, ko bo ta dosežena, pa poskrbijo za njeno ohranjanje.

Smernice Mesta žensk so javni poziv ustanovam, organizacijam ter posameznikom in posameznicam v kulturi in kreativnem sektorju; poziv k zavezi, naj oblikujejo svoja merila za spolno enakost in uravnoteženost presečno (intersekcionalno) ter s tem preprečijo nova razlikovanja in diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin.

Društvo Mesto žensk že četrt stoletja skrbi za prepoznavnost, promocijo ter boljše delovne in življenjske pogoje umetnic in drugih delavk v kulturi. Prizadeva si za enakost spolov v kulturi in širše, ob pobudi za spremembo samega dojemanja spolnega nadlegovanja in nasilja v slovenski družbi, ki se te dni udejanja v poskusu spremembe kazenskega zakonika, pa smo oblikovale strateški dokument s predlogi ukrepov za zagotavljanje enakosti spolov v kulturi.

Dokument Smernice za enakost spolov v kulturi (pdf)

Slovensko | English
Kontakt

Vesna Bukovec deluje na področju sodobne vizualne umetnosti.

Je članica umetniške skupine KOLEKTIVA.

Aktualno

Arhiv

Search